Financije – upute za korištenje app
December 4, 2018
Slanje uplatnica mailom – upute za korištenje app
June 2, 2020

https://test.e-udruge.eu/registracija-prijavitelj 

Ključne riječi: profil udruge, prijava, kriteriji, dokumenti, preuzimanje, učitavanje, snimi, ispis, predaja

Modul prijave na natječaj omogućen je sportskim udrugama čije zajednice sportova (gradske, županijske), nacionalni savezi ili drugi davaoci sredstava koriste aplikaciju „e-udruge“ za provedbu postupaka javnih poziva, natječaja ili drugih pozivnih oblika.

Ukoliko je sama udruga članica zajednice više razine, pod jednakim uvjetima, moguća je prijava projektnog ili programskog prijedloga na objavljeni javni poziv unutar modula natječaji.

Koraci:

Nadogradnjom same aplikacije, unutar dijela „profil udruge“ omogućen je unos osoba ovlaštenih za zastupanje, njihova uloga te trajanje mandata. Svakako savjetujemo unos navedenog jer je isto povezano i sa samom prijavom na natječaj. Osoba prva navedena na popisu, ujedno je i podnositelj (potpisnik prijave).

Nakon otvorenog poziva unutar modula „natječaji“ svakako proučite tekst samog poziva te započnite popunjavanje prijave klikom na dio „Prijava na natječaj“.

Unutar dijela „Prijave“ popunite tražena mjesta. U prvom djelu naziva „opis projekta/programa unesite traženo, a imajući u vidu predviđeni maksimalni broj znakova.

Nadalje, sljedeći pitanja, iz padajućih izbornika odgovorite sukladno stvarnom stanju unutar vaše udruge/kluba.

U dijelu „sportovi“ označite sport na koji se odnosi ova prijava.

U dijelu „dokumenti“, nalazi se predviđeno mjesto za učitavanje traženih dokumenta. Na istom mjestu, preuzmite predviđene obrasce lokalno na svoje računalo klikom na „pogledaj predložak“, a ovisno o traženju, vlastoručno ih potpišite i pečatirajte. Po navedenome, isti dokument skenirajte te ponovno učitajte na pripadajuće mjesto klikom na „choose file“ i preuzimanjem lokalno sa računala.

U „listu troškova“ unesite iznose sukladno obrascu vašeg predloženog proračuna projekta/programa.

Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti cjelokupnu prijavu odjednom, pritiskom na dio „spremi“ vaša prijava će se spremiti u memoriju aplikacije te njezino popunjavanje možete nastaviti u skladu sa budućim mogućnostima.

Po završetku prijave, kliknite na „Pošalji prijavu“. Na taj način vaš projektni/programski prijedlog predan je davaocu sredstava.

Odlaskom na „ostalo“ te klikom na ikonu printera omogućava vam se preuzimanje cjelokupne dokumentacije lokalno na računalo, a istu, ispisanu, predajte u skladu sa uputama iz poziva.

Korisni savjet:

pogledati sheme Upute za prvo korištenje te Postavljanje profila udruge kako biste popunjavanjem traženih podataka imali mogućnost prijave na otvorene pozive pojedinog davaoca sredstava korisnika aplikacije “e-udruge”.

Dodatna pogodnost app.e-udruge.eu:  Aplikacija e-udruge omogućava odgovornim osobama u zajednicama sportova te klubovima i udrugama jednostavniji postupak prijave na objavljene javne pozive, a kao dodanu vrijednost omogućava skraćenje vremena administracije prilikom popunjavanje prijave, predaje, evaluacije te kasnijeg praćenja realizacije provedbe prihvaćenog projekta.

Cjelovite upute preuzmite ovdje!

Comments are closed.

Prijava